ENBİYA Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

ENBİYA Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun 2. Ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun 3. Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete'tunes sıhra ve entüm tübsırun 4. Kale rabbi ya'lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semiul alim 5. Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır felye'tina bi ayetin kema ürsilel evvelun 6. Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü'minun 7. Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun 8. Ve ma cealnahüm cesedel la ye'külunet taame ve ma kanu halidın 9. Sümme sadaknahümül va&'de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın 10. Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta'kılun 11. Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe'na ba'deha kavmen aharın 12. Felemma ehassu be'sena izahüm minha yerküdun 13. La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs'elun 14. Kalu ya veylena inna künna zalimin 15. Fe ma zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın 16. Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın 17. Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın 18. Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun 19. Ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun 20. Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun 21. Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun 22. Lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun 23. La yüs'elü amma yef'alü ve hüm yüs'elun 24. Emittehazu min dunihı aliheh kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı bel ekseruhüm la ya'lemunel hakka fehüm mu'ridun 25. Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'düdun 26. Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ıbadüm mükramun 27. La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı ya'melun 28. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun 29. Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın 30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun 31. Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun 32. Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun 33. Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun 34. Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun 35. Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun 36. Ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun 37. Hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la testa'cilun 38. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 39. Lev ya'lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun 40. Bel te'tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy'une raddeha ve la hüm yünzarun 41. Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun 42. Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu'ridun 43. Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la yestetıy'une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun 44. Bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür e fela yeravne enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha e fehümül ğalibun 45. Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun 46. Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimın 47. Ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti fe la tuzlemü nefsün şey'a ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha ve kefa bina hasibın 48. Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve dıyaev ve zikral lil müttekıyn 49. Ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun 50. Ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm lehu münkirun 51. Ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve künna bihı alimın 52. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun 53. Kau vecedna abaena leha abidın 54. Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın 55. Kalu ec'tena bil hakkı em ente minel laıbın 56. Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın 57. Ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba'de en tüvlelu müdbirın 58. Fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm leallehüm ileyhi yarciun 59. Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimın 60. Kalu semı'na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahım 61. Kalu fe'tu bihı ala a'yünin nasi leallehüm yeşhedun 62. Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahım 63. Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes'eluhüm in kanu yentıkun 64. Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun 65. Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentıkun 66. Kale efeta'büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey'ev ve la yedurruküm 67. Üffil leküm ve li ma ta'büdune min dunillah efela ta'kılun 68. Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın 69. Kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala ibrahım 70. Ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın 71. Ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna fıha lil alemın 72. Ve vehebna lehu ishak ve ya'kube nafileh ve küllen cealna salihıyn 73. Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı'lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve kanu lena abidın 74. Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta'melül habis innehüm kanu kavme sev'in fasikıyn 75. Ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines salihıyn 76. Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym 77. Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev'in fe ağraknahüm ecmeyın 78. Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fıhi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidın 79. Fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr ve künna faılın 80. Ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be'siküm fe hel entüm şakirun 81. Ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi emrihı ilel erdılletı barakna fıha ve künna bi külli şey'in alimın 82. Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn 83. Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın 84. Festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra lil abidın 85. Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın 86. Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn 87. Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın 88. Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü'minın 89. Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın 90. Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn 91. Velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın 92. İnne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fa'büdun 93. Ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna raciun 94. Fe mey ya'mel minas salihati ve hüve mü'minün fe la küfrane li sa'yih ve inna lehu katibun 95. Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun 96. Hatta iza fütihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun 97. Vakterabel va'dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın 98. İnneküm ve ma ta'büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun 99. Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun 100. Lehüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun 101. İnnellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb'adun 102. La yesmeune hasıseha ve hüm fı meştehet enfüsühüm halidun 103. La yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezı küntüm tuadun 104. Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb kema bede'na evvele halkın nüıydüh va'den aleyna inna künna faılın 105. Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba'diz zikri ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun 106. İnne fı haza le belağal li kavmil abidın 107. Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın 108. Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe hel entüm müslimun 109. Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva' ve in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun 110. İnnehu ya'lemü ma tektümun 111. Ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve metaun ila hıyn 112. Kale rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfu
Exit mobile version