NEML Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

NEML Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ta sın tilke ayatül kur'ani ve kitabim mübın 2. Hüdev ve büşra lil mü7minın 3. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun 4. İnnellezıne la yü'minune bil ahırati zeyyenna lehüm a'malehüm fe hüm ya'mehun 5. Ulaikellezıne lehüm suül azabi ve hüm fil ahırati hümül ahserun 6. Ve inneke le tülekkal kur'ane mil ledün hakımin alım 7. İz kale musa li ehlihı innı anestü nara seatiküm minha bi haberin ev atıküm bi şihabin kabeşil lealleküm tastalun 8. Felemma caeha nudiye em burike men fin nari ve men havleha ve sübhanellahi rabbil alemın 9. Ya musa innehu enellahül azızül hakım 10. Ve elkı asak felemma raaha tehtezzü ke enneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb ya musa la tehaf innı la yehafü ledeyyel murselun 11. İlla men zaleme sümme beddele husnem ba'de suin fe innı ğafurur rahıym 12. Ve edhıl yedeke fı ceybike tahruc beydae min ğayri suin fı tis'ı ayatin ila fir'avne ve kavmih innehüm kanu kavmen fasikıyn 13. Felemma caethüm ayatüna mübsıraten kalu haza sıhrum mübın 14. Ve cehadu biha vesteykanetha enfüsühüm zulmev ve ulüvva fenzur keyfe kane akıbetül müfsidın 15. Ve le kad ateyna davede ve süleymane ılma ve kalel hamdü lillahillezı faddalena ala kesırim min ıbadihil mü'minın 16. Ve verise süleymanü davude ve kale ya eyyühen nasü ullimna mentıkat tayri ve utına min külli şey' inne haza le hüvel fadlül mübın 17. Ve huşira li süleymane cünudühu minel cinni vel insi vet tayri fe hüm yuzeun 18. Hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemletüy ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm la yahtımenneküm süleymanü ve cünudühu ve hüm la yeş'urun 19. Fe tebesseme dahıkem min kavliha ve kale rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahü ve edhılnı bi rahmetike fı ıbadikes salihıyn 20. Ve tefekkadet tayra fe kale maliye le eral hüdhüde em kane minel ğaibın 21. Le üazzibennehu azaben şedıden ev le ezbehannehu ev le ye'tiyennı bi sultanim mübın 22. Fe mekese ğayra beıydin fe kale ehattü bi ma lem tühıt bihı ve ci'tüke min sebeim bi nebiy yekıyn 23. İnnı vecedtümraeten temlikühüm ve utiyet min külli şey'iv ve leha arşün azıym 24. Vecedtüha ve kavmeha yescüdune liş şemsi min dunillahi ve zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe saddehüm anis sebıli fehüm la yehtedun 25. Ella yescüdu lillahillezı yuhricül hab'e fis semavati vel erdı ve ya'lemü ma tuhfune ve ma tu'linun 26. Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym 27. Kale senenzuru e sadakte em künte minel kazibın 28. İzheb bi kitabı haza fe elkıh ileyhim sümme tevelle anhüm fenzur maza yarciun 29. Kalet ya eyyühel meleü innı ülkıye ileyye kitabün kerım 30. İnnehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahıym 31. Ella ta'lu aleyye ve'tunı müslimın 32. Kalet ya eyyühel meleü eftunı fı emrı ma küntü katıaten emrah hatta teşhedun 33. Kalu nahnü ülu kuvvetiv ve ülu be'sin şedıdiv vel emru ileyki fenzurı maza te'mürın 34. Kalet innel müluke iza dehalu karyeten efseduha ve cealu eızzete ehliha ezilleh ve kezalike yefalun 35. Ve innı mürsiletün ileyhim bi hedeyyetin fe nazıratüm bime yarciul mürselun(25. Ayet secde ayetidir.) 36. Felemma cae süleymane kale etümidduneni bi malin fema ataniyellahü hayrum mimma ataküm bel entüm bi hediyyetiküm tefrahun 37. İrcı'ileyhim fe lene'tiyennehüm bi cünudil la kıbele lehüm biha ve le nuhricennehüm minha ezilletev ve hüm sağırun 38. Kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye'tını bi arşiha kable ey ye'tunı müslimın 39. Kale ıfrıtüm minel cinni ene atıke bihı kable en tekume mim mekamik ve innı aleyhi le kaviyyün emın 40. Kalellezı ındehu ılmüm minel kitabi ene atıke bihı kable ey yertedde ileyke tarfük felmma raahü müstekırran ındehu kale haza min fadli rabbı li yeblüvenı e eşküru em ekfür ve men şekera fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe inne rabbı ğaniyyün kerım 41. Kale nekkiru leha arşeha nenzur e tehtedı em tekunü minellezıne la yehtedun 42. Felemma caet kıyle e hakeza arşük kalet keennehu hu ve utınel ılme min kabliha ve künna müslimın 43. Ve saddeha ma kanet ta'büdü min dunillah inneha kanet min kavmin kafirın 44. Kıyle lehedhulis sarh felemma raethü hasibethü lüccetev ve keşefet an sakayha kale innehu sarhum mümerradüm min kavarır kalet rabbi innı zalemtü nefsı ve eslemtü mea süleymane lillahi rabbil alemın 45. Ve le kad erselna ila semude ehahüm salihan enı'büdüllahe fe izahüm ferıkani yahtesımun 46. Kale ya kavmi lime testa'cilune bis seyyieti kablel haseneh lev la testağfirunellahe lealleküm türhamun 47. Kalüt tayyerna bike ve bi mem meak kale tairuküm ındellahi bel entüm kavmün tüftenun 48. Ve kane fil medıneti tis'atü rahtıy yüfsidune fil erdı ve la yuslihun 49. Kalu tekasemu billahi le nübeyyitennehu ve ehlehu sümme le nekullenne li veliyyihı ma şehidna mehlike ehlihı ve inna le sadikın 50. Ve mekeru mekrav ve mekerna mekrav ve hüm la yeş'urun 51. Fenzur keyfe kane akıbetü mekrihim enna demmernahüm ve kavmehüm ecmeıyn 52. Fe tilke büyutühüm haviyetem bima zalemu inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya'lemun 53. Ve enceynellezıne amenu ve kanu yettekun 54. Ve lutan iz kale li kavmihı ete'tunel fahışete ve entüm tübsırun 55. E inneküm le te'tuner ricale şehvetem min dunin nisa' bel entüm kavmün techelun 56. Fe ma kane cevabe kavmihı illa en kalu ahricu ale lutım min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun 57. Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kaddernaha minel ğabirın 58. Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın 59. Kulil hümdü lillahi ve selamün ala ıbadihillezınastafa allahü hayrun emma yüşrikun 60. Emmen halekas semavati vel erda ve enzele leküm mines semai maa fe embetna bihı hadaika zate behceh ma kane leküm en tümbitu şeceraha e ilahüm meallah bel hüm kavmüy ya'dilun 61. Emmen ceallel erda kararav ve cealle hılaleha enharav ve ceale leha ravasiye ve ceale beynel bahrayni haciza e ilahüm meallah bel ekseruhüm la ya'lemun 62. Emmey yücıbül mudtarra iza deahü ve yekşifüs sue ve yec'alüküm hulefael ard e ilahüm meallah kalılem ma tezekkerun 63. Emmey yehdıküm fı zulümatil berri vel bahri ve mey yursilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih e ilahüm meallah tealellahü amma yüşrikun 64. Emmey yebdeül halka sümme yüıydühu ve mey yerzükuküm mines semai vel ard e ilahüm meallah kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn 65. Kul la ya'lemü men fis semavati vel erdıl ğaybe illellah ve ma yeş'urune eyyane yüb'asun 66. Belid darake ılmühüm fil ahırati bel hüm fı şekkim minha bel hüm minha amıun 67. Ve kalellezıne keferu e iza künna türabev ve abaüna einna le muhracun 68. Le kad vüıdna haza nahnü ve abaüna min kablü in haza illa esatıyrul evvelın 69. Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mücrimın 70. Ve la tahzen aleyhim ve la tekün fı daykım mimma yemkürun 71. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 72. Kul asa ey yekune radife leküm ba'dullezı testa'cilun 73. Ve inne rabbeke le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun 74. Ve inne rabbeke le ya'lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun 75. Ve ma min ğaibetin fis semai vel erdı illa fı kitabim mübın 76. İnne hazel kur'ane yekussu ala benı israıle ekserallezı hüm fıhi yahtelifun 77. Ve innehu lehüdev ve rahmetül lil mü7minın 78. İnne rabbeke yakdıy beynehüm bi hukmih ve hüvel azızül alım 79. Fe tevekkel alellah inneke alel hakkıl mübın 80. İnneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın 81. Ve ma ente bi hadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fe hüm müslimun 82. Ve iza vekaal kavlü aleyhim ahracna lehüm dabbetem minel erdı tükellimühüm ennen nase kanu bi ayatina la yukınun 83. Ve yevme nahşüru min külli ümmetin fevcem mimmey yükezzibü bi ayatina fehüm yuzeun 84. Hatta iza cau kale e kezzebtüm bi ayatı ve lem tühıytu biha ilmen emma za küntüm ta'melun 85. Ve vekaal kavlü aleyhim bima zalemu fe hüm la yentıkun 86. E lem yerav enna cealnel leyle li yeskünu fıhi ven nehara mübsıra inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun 87. Ve yevme yünfehu fis suri fe fezia men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah ve küllün etevhü dahırın 88. Ve teral cibale tahsebüha camidetev ve hiye temürru merras sehab sun'allahillezı etkane külle şey' innehu habırum bima tefalun 89. Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve hüm min fezeıy yevmeizin aminın 90. Ve men cae bis seyyieti fe kübbet vücuhühüm fin nar hel tüczevne ila ma küntüm ta'melun 91. İnnema ümirtü en a'büde rabbe hazihil beldetillezı harrameha ve lehu küllü şey'iv ve ümirtü en ekune minel müslimın 92. Ve en etlüvel kur'an fe menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe kul innema ene minel münzirın 93. Ve kulil hamdü lillahi seyürıküm ayatihı fe ta'rifuneha ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta'melun
Exit mobile version