Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

DUHAN Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

DUHAN Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ha mım 2. Vel kitabil mübiyn 3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın 4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym 5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn 6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym 7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn 8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn 9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun 10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn 11. Yağşen nas haza azabün eliym 12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun 13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn 14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun 15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun 16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun 17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym 18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn 19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn 20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun 21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun 22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun 23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun 24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun 25. Kem teraku min cennativ ve uyun 26. Ve züruıv ve mekamin keriym 27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn 28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn 29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn 30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn 31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn 32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn 33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn 34. İnne haülai le yekülün 35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn 36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn 37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn 38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn 39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun 40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn 41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun 42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym 43. İnne şeceratez zekkum 44. Taamül esiym 45. Kel mühl yağlı fil bütun 46. Ke ğalyil hamiym 47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym 48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym 49. Zuk inneke entel aziyzül keriym 50. İnne haza ma küntüm bihı temterun 51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn 52. Fi cennativ ve uyun 53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn 54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn 55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn 56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym 57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym 58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun 59. Fertekıb innehüm mirtek

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu