Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

FURKAN Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

FURKAN Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra 2. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu takdira 3. Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey'ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef'av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura 4. Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura 5. Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla 6. Kul enzelehüllezı ya'lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahıyma 7. Ve kalu mali hazer rasuli ye'külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezıra 8. Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye'külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura 9. Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy'une sebıla 10. Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec'al leke kusura 11. Bel kezzebu bis saati ve a'tedna li men kezzebe bis saati seıyra 12. İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra 13. Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura 14. La ted'ul yevme süburav vahıdev ved'u süburan kesıra 15. Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesıyra 16. Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala rabbike va'dem mes'ula 17. Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya'büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs sebıl 18. Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta'tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura 19. Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy'une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra 20. Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye'külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba'daküm li ba'dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra 21. Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra 22. Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura 23. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura 24. Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla 25. Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla 26. Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra 27. Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla 28. Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla 29. Le kad edallenı aniz zikri ba'de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula 30. Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur'ane mehcura 31. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra 32. Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur'anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla 33. Ve la ye'tuneke bi meselin illa ci'nake bil hakkı ve ahsene tefsıra 34. Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla 35. Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra 36. Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra 37. Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a'tedna liz zalimıne azaben elıma 38. Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra 39. Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra 40. Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se' e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura 41. Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula 42. İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya'lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla 43. E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla 44. Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya'kılun in hüm illa kel en'ami bel hüm edallü sebıla 45. E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla 46. Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra 47. Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura 48. Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura 49. Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en'amev ve enasiyye kesıra 50. Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura 51. Ve lev şi'na le beasna fı külli karyetin nezıra 52. Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra 53. Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura 54. Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra 55. Ve ya'büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra 56. Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra 57. Kul ma es'elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla 58. Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra 59. Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes'el bihı habıra 60. Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te'müruna ve zadehüm nüfura 61. Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra 62. Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura 63. Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama 64. Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama 65. Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram 66. İnneha saet müstekarrav ve mükama 67. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.) 68. Vellezıne la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef'al zalike yelka esama 69. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana 70. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma 71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba 72. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram 73. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana 74. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekıyne imama 75. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam 76. Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama 77. Kul ma ya'beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu