Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

HİCR Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

HİCR Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübın 2. Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın 3. Zerhüm ye'külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya'lemun 4. Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma'lum 5. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun 6. Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun 7. Lev ma te'tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn 8. Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin 9. İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun 10. Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin 11. Ve ma ye'tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 12. Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin 13. La yü'minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin 14. Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya'rucun 15. Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun 16. Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın 17. Ve hafıznaha min külli şeytanir racım 18. İlla menisterekas sem'a fe etbeahu şihabüm mübın 19. Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey'im mevzun 20. Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn 21. Ve im min şey'in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma'lum 22. Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın 23. Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun 24. Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste'hırın 25. Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım 26. Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun 27. Vel canne halaknahü min kablü min naris semum 28. Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun 29. Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın 30. Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun 31. İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın 32. Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın 33. Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun 34. Kale fahruc minha fe inneke racım 35. Ve inne aleykel la'nete ila yevmid dın 36. Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb'asun 37. Kale fe inneke minel münzarın 38. İla yevmil vaktil ma'lum 39. Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn 40. İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn 41. Kale haza sıratun aleyye müstekıym 42. İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın 43. Ve inne cehenneme le mev'ıdühüm ecmeıyn 44. Leha seb'atü ebvab likülli babim minhüm cüz'üm maksum 45. İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun 46. Üdhuluha bi selamin aminın 47. Ve neza'na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın 48. La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın 49. Nebbi' ıbadı ennı enel ğafurur rahıym 50. Ve enne azabı hüvel azabül elım 51. Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahım 52. İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun 53. Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım 54. Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun 55. Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn 56. Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun 57. Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun 58. Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın 59. İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn 60. İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın 61. Felemma cae ale lutnil murselun 62. Kale inneküm kavmümü münkerun 63. Kalu bel ci'nake bima kanu fıhi yemterun 64. Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun 65. Fe esri bi ehlike bi kıt'ım minel leyli vettebı' edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü'merun 66. Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn 67. Ve cae ehlül medıneti yestebşirun 68. Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun 69. Vettekullahe ve la tuhzun 70. Kalu e ve lem nenheke anil alemın 71. Kale haülai benatı in küntüm faılın 72. Le amruke innehüm le fı sekratihim ya'mehun 73. Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn 74. Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl 75. İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın 76. Ve inneha le bisebılim mükıyn 77. İnne fı zalike le ayatel lil mü'minın 78. Ve in kane ashabül eyketi le zalimın 79. Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın 80. Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın 81. Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu'ridıyn 82. Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın 83. Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn 84. Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun 85. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl 86. İnne rabbeke hüvel hallakul alım 87. Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym 88. La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın 89. Ve kul innı enen nezırul mübın 90. Kema enzelna alel muktesimın 91. Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn 92. Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeıyn 93. Amma kanu ya'melun 94. Fasdoa'bima tü'meru ve a'rıd anil müşrikın 95. İnna kefeynakel müstehziın 96. Ellezıne yec'alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya'lemun 97. Ve le kad na'lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun 98. Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın 99. Ve'büd rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu