Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

KAF Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

KAF Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kaf vel kur'anil mecid 2. Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib 3. E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd 4. Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz 5. Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric 6. E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc 7. Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic 8. Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib 9. Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd 10. Ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd 11. Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc 12. Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud 13. Ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut 14. Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd 15. E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid 16. Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid 17. İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd 18. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid 19. Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd 20. Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd 21. Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid 22. Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid 23. Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid 24. Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid 25. Mennaıl lil hayri mu'teim murib 26. Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid 27. Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd 28. Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd 29. Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid 30. Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid 31. Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd 32. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz 33. Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib 34. Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud 35. Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid 36. Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys 37. İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid 38. Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub 39. Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub 40. Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud 41. Vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib 42. Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc 43. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr 44. Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir 45. Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu