Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

MERYEM Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

MERYEM Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kef ha ya ayn sad 2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya 3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya 4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya 5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya 6. Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya 7. Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya 8. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya 9. Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a 10. Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya 11. Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya 12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya 13. Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya 14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya 15. Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya 16. Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya 17. Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya 18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya 19. Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya 20. Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya 21. Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya 22. Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya 23. Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya 24. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya 25. Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya 26. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya 27. Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya 28. Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya 29. Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya 30. Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya 31. Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya 32. Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya 33. Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya 34. Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun 35. Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun 36. Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym 37. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym 38. Esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın 39. Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun 40. İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun 41. Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya 42. İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a 43. Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya 44. Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya 45. Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya 46. Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya 47. Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya 48. Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya 49. Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya 50. Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya 51. Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya 52. Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya 53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya 54. Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya 55. Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya 56. Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya 57. Ve rafa'nahü mekanen aliyya 58. Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya 59. Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya 60. İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a 61. Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya 62. La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya 63. Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya 64. Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.) 65. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya 66. Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya 67. E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a 68. Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya 69. Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya 70. Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya 71. Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya 72. Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya 73. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya 74. Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya 75. Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda 76. Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda 77. E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda 78. Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda 79. Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda 80. Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda 81. Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza 82. Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda 83. E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza 84. Fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda 85. Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda 86. Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda 87. La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda 88. Ve kalittehazer rahmanü veleda 89. Le kad ci'tüm şey'en idda 90. Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda 91. En deav lirrahmani veleda 92. Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda 93. İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda 94. Le kad ahsahüm ve addehüm adda 95. Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda 96. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda 97. Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda 98. Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu