Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

MÜMİNUN Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

MÜMİNUN Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1.
Kad eflehal mü'minun
2.
Ellezıne hüm fı salatihim haşiun
3.
Vellezıne hüm anil lağvi mu'ridun
4.
Vellezıne hüm liz zekati faılun
5.
Vellezıne hüm li fürucihim hafizun
6.
İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanühüm fe innehüm ğayru melumın
7.
Fe menibteğa verae zalike fe ülaike hümül adun
8.
Vellezıne hüm li emanatihim ve ahdihim raun
9.
Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun
10.
Ülaike hümül varisun
11.
Ellezıne yerisunel firdevs hüm fıha halidun
12.
Ve le kad halaknel insane min sülaletim min tıyn
13.
Sümme cealnahü nutfeten fı kararim mekın
14.
Sümme halaknen nutfete alekaten fe halaknel alekate mudğaten fe halaknel mudğate ızamen fe kesevnel ızame lahmen sümme enşe'nahü halkan ahar fe tebarakellahü ahsenül halikıyn
15.
Sümme inneküm ba'de zalike le meyyitun
16.
Sümme inneküm yevmel kıyameti tüb'asun
17.
Ve le kad halakna fevkaküm seb'a taraika ve ma künna anil halkı ğafilın
18.
Ve enzelna mines semai maem bi kaderin fe eskennahü fil erdı ve inna ala zehabim bihı le kadirun
19.
Fe enşe'na leküm bihı cennatim min nehıyliv ve a'nab leküm fıha fevakihü kesıratüv ve minha te'külun
20.
Ve şeceraten tahrucü min turi seynae tembütü bid dühni ve sıbğil lil akilın
21.
Ve inne leküm fil en'ami le ıbrah nüskıyküm mimma fı bütuniha ve leküm fıha menafiu kesıratüv ve minha te'külun
22.
Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun
23.
Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale ya kavmı'büdüllahe mal leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun
24.
Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma haza illa beşerum mislüküm yürıdü ey yetefeddale aleyküm ve lev şaellahü le enzele melaikeh ma semı'na bi haza fı abainel evvelın
25.
İn hüve illa racülüm bihı cinnetün fe terabbesu bihı hatta hıyn
26.
Kale rabbinsurnı bima kezzebun
27.
Fe evhayna ileyhi enisnaıl fülke bi a'yünina ve vahyina fe iza cae emruna ve farat tennuru feslük fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü minhüm ve la tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun
28.
Fe izesteveyte ente ve mem meake alel fülki fe kulil hamdü lillahillezı neccana minel kavmiz zalimın
29.
Ve kur rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın
30.
İnne fı zalike le ayativ ve in künna le mübtelın
31.
Sümme enşe'na mim ba'dihim karnen aharın
32.
Fe erselna fıhim rasulem minhüm enı'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun
33.
Ve kalel meleü min kavmihillezıne keferu ve kezzebu bi likail ahırati ve etrafnahüm fil hayatid dünya ma haza illa beşerum mislüküm ye'külü mimma te'külune minhü ve yeşrabü mimma teşrabun
34.
Ve lein eta'tüm beşeram misleküm inneküm izel lehasirun
35.
E yeıdüküm enneküm iza mittüm ve küntüm türabev ve ızamen enneküm muhracun
36.
Heyhate heyhate lima tuadun
37.
İn hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma nahnü bi meb'usın
38.
İn hüve illa racülüniftera alellahi kezibev ve ma nahnü lehu bi mü'minın
39.
Kale rabbinsurnı bima kezzebun
40.
Kale amma kalılil le yusbihunne nadimın
41.
Fe ehazethümüs sayhatü bil hakkı fe cealnahüm ğussa fe bu'del lil kavmiz zalimın
42.
Sümme enşe'na mim ba'dihim kurunen aharın
43.
Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun
44.
Sümme erselna rusülena tetra küllema cae ümmeter rasulüha kezzebuhü fe etba'na ba'dahüm ba'dav ve cealnahüm ehadıs fe bu'del li kavmil la yü'minun
45.
Sümme erselna musa ve ehahü harune bi ayatina ve sültanim mübın
46.
İla fir'avne ve meleihı festekberu ve kanu kavmen alın
47.
Fe kalu enü'minü li beşerayni mislina ve kavmühüma lena abidun
48.
Fe kezzebuhüma fe kanu minel mühlekın
49.
Ve le kad ateyna musel kitabe leallehüm yehtedun
50.
Ve cealnebne meryeme ve ümmehu ayetev ve aveynahüma ila rabvetin zati karariv ve meıyn
51.
Ya eyyüher rusülü külu minet tayyibati va'melu saliha innı bima ta'melune alım
52.
Ve inne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fettekun
53.
Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra küllü hızbim bima ledeyhim ferihun
54.
Fezerhüm fı ğamratihim hatta hıyn
55.
E yahsebune ennema nümiddühüm bihı mim maliv ve benın
56.
Nüsariu lehüm fil hayrat bel la yeş'urun
57.
İnnellezıne hüm min haşyeti rabbihim müşfikun
58.
Vellezıne hüm bi ayati rabbihim yü'minun
59.
Vellezıne hüm bi rabbihim la yüşrikun
60.
Vellezıne yü'tune ma atev ve kulubühüm veciletün ennehüm ila rabbihim raciun
61.
Ülaike yüsariune fil hayrati ve hüm leha sabikun
62.
Ve la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve ledeyna kitabüy yentıku bil hakkı ve hüm la yuzlemun
63.
Vel kulubühüm fı ğamratim min haza ve lehüm a'malüm min duni zalike hüm leha amilun
64.
Hatta iza ehazna mütrafıhim bil azabi iza hüm yec'erun
65.
La tec'erul yevme inneküm minna la tünsarun
66.
Kad kanet ayatı tütla aleyküm fe küntüm ala a'kabiküm tenkisun
67.
Müstekbirıne bihı samiran tehcürun
68.
E fe lem yeddebberul kavle em caehüm ma lem ye'ti abaehümül evvelın
69.
Em lem ya'rifu rasulehüm fe hüm lehu münkirun
70.
Em yekulune bihı cinneh bel caehüm bil hakkı ve ekseruhüm lil hakkı karihun
71.
Ve levittebeal hakku ehvaehüm le fesedetis semavatü vel erdu ve men fıhinn bel eteynahüm bi zekrihim fe hüm an zikrihim mu'ridun
72.
Em tes'elühüm harcen fe haracü rabbike hayruv ve hüve hayrur razikıyn
73.
Ve inneke le ted'uhüm ila sıratım müstekıym
74.
Ve innellezıne la yü'minune bil ahırati anis sıratı lenakibun
75.
Ve lev rahımnahüm ve keşefna ma bihim min durril leleccu fı tuğyanihim ya'mehun
76.
Ve le kad ehaznahüm bil azabi fe mestekanu li rabbihim ve ma yetedarraun
77.
Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedıdin iza hüm fıhi müblisun
78.
Ve hüvellezı enşee lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'ideh kalılem ma teşkürun
79.
Ve hüvellezı zeraeküm fil erdı ve ileyhi tuhşerun
80.
Ve hüvellezı yuhyı ve yümiytü ve lehuhtilafül leyli ven nehar e fe la ta'kılun
81.
Bel kalu misle ma kalel evvelun
82.
Kalu e iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun
83.
Le kad vüıdna nahnü ve abaüna haza min kablü in haza illa esatıyrul evvelın
84.
Kul li menil erdu ve men fıha in küntüm ta'lemun
85.
Seyekulune lillah kul efela tezekkerun
86.
Kul mer rabbüs semavatis seb'ı ve rabbul arşil azıym
87.
Seyekulune lillah kul e fe la tettekun
88.
Kul mem bi yedihı melekutü külli şey'iv ve hüve yuciru ve la yücaru aleyhi in küntüm ta'lemun
89.
Seyekulune lillah kul fe enna tüsharu
90.
Bel eteynüham bil hakkı ve innehüm le kazibun
91.
Mettehazellahü miv velediv ve ma kane meahu min ilahin izel le zehebe küllü ilahüm bima haleka ve leala ba'duhüm ala ba'd sübhanellahi amma yasıfun
92.
Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun
93.
Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun
94.
Rabbi fe la tec'alnı fil kavmiz zalimın
95.
Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun
96.
İdfa' billetı hiye ahsenüs seyyieh nahnü a'lemü bi ma yasıfun
97.
Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn
98.
Ve euzü bike rabbi ey yahdurun
99.
Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun
100.
Leallı a'melü salihan fıma teraktü kella inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb'asun
101.
Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeiziv ve la yetesaelun
102.
Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun
103.
Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm fı cehenneme halidun
104.
Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fıha kalihun
105.
E lem tekün ayatı tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibun
106.
Kalu rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve künna kavmen dallın
107.
Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun
108.
Kalahşeu fıha ve la tükellimun
109.
İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın
110.
Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikrı ve küntüm minhüm tadhakun
111.
İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun
112.
Kale kem lebistüm fil erdı adede sinın
113.
Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil addın
114.
Kale il lebistüm illa kalılel lev enneküm küntüm ta'lemun
115.
E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun
116.
Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
117.
Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun
118.
Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu