Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

NECM Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

NECM Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ven necmi iza heva 2. Ma dalle sahıbukum ve ma ğava 3. Ve ma yentıku anil heva 4. İn huve illa vahyuy yuha 5. Allemehu şedidul kuva 6. Zu mirrah festeva 7. Ve huve bil ufukıl a'la 8. Summe dena fe tedella 9. Fe kane kabe kavseyni ev edna 10. Fe evha ila abdihi ma evha 11. Ma kezebel fuadu ma raa 12. Efe tumarunehu ala ma yera 13. Ve le kad raahu nezleten uhra 14. Inde sidratil munteha 15. Indeha cennetul me'va 16. İz yağşes sidrate ma yağşa 17. Ma zağal besaru ve ma tağa 18. Le kad raa min ayati rabbihil kubra 19. E fe raeytumul late vel uzza 20. Ve menates salisetel uhra 21. E lekumuz zekeru ve lehul unsa 22. Tilke izen kısmetun dıyza 23. İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda 24. Em lil insani ma temenna 25. Fe lillahil ahıratu ve ula 26. Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda 27. İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa 28. Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a 29. Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya 30. Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda 31. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna 32. Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka 33. E fe raeytellezi tevella 34. Ve a'ta kalilev ve ekda 35. Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera 36. Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa 37. Ve ibrahimellezi veffa 38. Ella teziru vaziratuv vizra uhra 39. Ve el leyse lil insani illa ma sea 40. Ve enne sa'yehu sevfe yura 41. Summe yuczahul cezael evfa 42. Ve enne ila rabbikel munteha 43. Ve ennehu huve adhake ve ebka 44. Ve ennehu huve emate ve ahya 45. Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa 46. Min nutfetin iza tumna 47. Ve enne aleyhin neş'etel uhra 48. Ve ennehu huve ağna ve akna 49. Ve ennehu huve rabbuş şı'ra 50. Ve ennehu ehleke adenil ula 51. Ve semude fema ebka 52. Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa 53. Vel mu'tefikete ehva 54. Fe ğaşşaha ma ğaşşa 55. Fe bi eyyi alai rabbike tetemara 56. Haza nezirum minen nuzuril ula 57. Ezifetil azifeh 58. Leyse leha min dunillahi kaşifeh 59. E fe min hazel hadisi ta'cebun 60. Ve tadhakune ve la tebkun 61. Ve entum samidun 62. Fescudu lillahi va'budu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu