Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

SAFFAT Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

SAFFAT Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vessaffati saffa 2. Fezzacirati zecra 3. Fettaliyati zikra 4. İnne ilaheküm le vahıd 5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık 6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib 7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid 8. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib 9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb 10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb 11. Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib 12. Bel acibte ve yesharun 13. Ve iza zükkiru la yezkürun 14. Ve iza raev ayetey yesteshırun 15. Ve kalu in haza illa sıhrum mübın 16. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun 17. E ve abaünel evvelun 18. Kul neam ve entüm dahırun 19. Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun 20. Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın 21. Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun 22. Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun 23. Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym 24. Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun 25. Me leküm la tenasarun 26. Bel hümül yevme müsteslimun 27. Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun 28. Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın 29. Kalu bel lem tekunu mü'minın 30. Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn 31. Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun 32. Fe ağveynaküm inna künna ğavın 33. Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun 34. İnna kezalike nef'alü bil mücrimın 35. İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun 36. Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun 37. Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın 38. İnneküm lezaikul azabil elım 39. Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun 40. İlla ıbadellahil muhlesıyn 41. Ülaike lehüm rizkum ma'lum 42. Fevakih ve hüm mükramun 43. Fı cennatin neıym 44. Ala sürurim mütekabilın 45. Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn 46. Beydae lezzetil lişşaribın 47. La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun 48. Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn 49. Ke ennehünne beydum meknun 50. Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun 51. Kle kailüm minhüm innı kane lı karın 52. Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn 53. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun 54. Kale hel entüm müttaliun 55. Fattalea fe raahü fı sevail cehıym 56. Kale tellahi in kidte le türdın 57. Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın 58. E fe ma nahnü bi meyyitın 59. İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın 60. İnne haza le hüvel fevzül azıym 61. Li misli haza felya'melil amilun 62. E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum 63. İnna cealnaha fitnetel liz zalimın 64. İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym 65. Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn 66. Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün 67. Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum 68. Şümme inne merciahüm le ilel cehıym 69. İnnehüm elfev abaehüm dallın 70. Fe hüm ala asarihim yühraun 71. Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın 72. Ve le kad erselna fıhim münzirın 73. Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın 74. İlla ıbadellahil muhlesıyn 75. Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun 76. Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym 77. Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn 78. Ve terakna aleyhi fil ahırın 79. Selamün ala nuhın fil alemın 80. İnna kezalike neczil muhsinın 81. İnnehu min ıbadinel mü'minın 82. Sümme ağraknel aharın 83. Ve inne min şıatihı le ibrahım 84. İz cae rabbehu bi kalbin selım 85. İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun 86. E ifken aliheten dunellahi türıdun 87. Fe ma zannüküm bi rabbil alemın 88. Fe nezara nazraten fin nücum 89. Fe kale innı sekıym 90. Fe tevellev anhü müdbirın 91. Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun 92. Ma leküm la tentıkun 93. Ferağa aleyhim darbem bil yemın 94. Fe akbelu ileyhi yeziffun 95. Kale e ta'büdune ma tenhıtun 96. Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun 97. Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym 98. Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın 99. Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın 100. Rabbi heb lı mines salihıyn 101. Fe beşşernahü bi ğulamin halım 102. Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın 103. Felemma eslema ve tellehu lil cebın 104. Ve nadeynahü ey ya ibrahım 105. Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinın 106. İnne haza le hüvel belaül mübın 107. Ve fedeynahü bi zibhın azıym 108. Ve terakna aleyhi fil ahırın 109. Selamün ala ibrahım 110. Kezalike neczil muhsinın 111. İnnehu min ıbadinel mü'minın 112. Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn 113. Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın 114. Ve le kad menenna ala musa ve haun 115. Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym 116. Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın 117. Ve ateynahümel kitabel müstebın 118. Ve hedeynahümes sıratal müstekıym 119. Ve terakna aleyhima fil ahırın 120. Selamün ala musa ve harun 121. İnna kezalik enczil muhsinın 122. İnnehüma min ıbadinel mü'minın 123. Ve inne ilyase le minel murselın 124. İz kale li kavmihı ela tettekun 125. E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn 126. Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın 127. Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun 128. İlla ıbadellahil muhlesıyn 129. Ve terakna aleyhi fil ahırın 130. Selamün ala ilyasın 131. İnna kezalike neczil muhsinın 132. İnnehu min ıbadinel mü'minın 133. Ve inne lutal le minel mürselın 134. İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn 135. İlla acuzen fil ğabirın 136. Sümme demmernel aharın 137. Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn 138. Ve bil leyl e fe la ta'kılun 139. Ve inne yunüse le minel murselın 140. İz ebeka ilel fülkil meşhun 141. Fe saheme fe kane minel müdhadıyn 142. Feltekamehül hutü ve hüve mülım 143. Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn 144. Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun 145. Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym 146. Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn 147. Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün 148. Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn 149. Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun 150. Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun 151. E la innehüm min ifkihim le yekulun 152. Veledellahü ve innehüm le kazibun 153. Astafel benati alel benın 154. Ma leküm keyfe tahkümun 155. E fe la tezekkerun 156. Em leküm sültanüm mübın 157. Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn 158. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun 159. Sübhanellahi amma yesıun 160. İlla ıbadellahil muhlesıyn 161. Fe inneküm ve ma ta'büdun 162. Ma entüm aleyhi bi fatinın 163. İlla men hüve salil cehıym 164. Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum 165. Ve inna le nahnüs saffun 166. Ve inna le nahnül müsebbihün 167. Ve in kanu le yekulun 168. Lev enne ındena zikram minel evvelin 169. Lekünna ıbadellahil muhlesıyn 170. Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun 171. Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın 172. İnnehüm le hümül mensurun 173. Ve inne cündena lehümül ğalibun 174. Fe tevelle anhüm hatta hıyn 175. Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun 176. E fe biazabina yesta'cilun 177. Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın 178. Ve tevelle anhüm hatta hıyn 179. Ve ebsır fe sevfe yübsırun 180. Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun 181. Ve selamün alel murselın 182. Vel hamdü lillahi rabbil alemın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu