Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

TAHA Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

TAHA Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Taha 2. Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka 3. İlla tezkiratel limey yahşa 4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula 5. Errahmanü alel arşisteva 6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera 7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa 8. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna 9. Ve hel etake hadiysü musa 10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda 11. Felemma etaha nudiye ya musa 12. İnnı ene rabbüke fahla' na'leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva 13. Ve enahtertüke festemı' lima yuha 14. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı 15. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a 16. Fe la yesuddenneke anha mel la yü'minü biha vettebea hevahü fe terda 17. Ve ma tilke bi yemınike ya musa 18. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra 19. Kale elkıha ya musa 20. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes'a 21. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula 22. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra 23. Li nüriyeke min ayatinel kübra 24. İzheb ila fir'avne innehu tağa 25. Kale rabbişrah lı sadrı 26. Ve yessir lı emrı 27. Vahlül ukdetem mil lisanı 28. Yefkahu kavlı 29. Vec'al li vezıram min ehlı 30. Harune ehıy 31. Üşdüd bihı ezrı 32. Ve eşrikhü fı emrı 33. Key nüsebbihake kesıra 34. Ve nezkürake kesıra 35. İnneke künte bina besıyra 36. Kale kad ütiyte sü'leke ya musa 37. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra 38. İz evhayna ila ümmike ma yuha 39. Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı 40. İz temşı uhtüke fe raca'nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci'te ala kaderiy ya musa 41. Vastana'tüke li nefsı 42. İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı zikrı 43. İzheba ila fir'avne innehu tağa 44. Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa 45. Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa 46. Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era 47. Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm kad ci'nake bi ayetim mir rabbik vesselamü ala menittebeal hüda 48. İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella 49. Kale fe mer rabbüküma ya musa 50. Kale rabbünellezı a'ta külle şey'in halkahu sümme heda 51. Kale fema balül kurunil ula 52. Kale ılmüha ınde rabbı fı kitab la yedıllü rabbı ve la yensa 53. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihı ezvacem min nebatin şetta 54. Külu ver'av en'ameküm inne fı zalike le ayatil li ülin nüha 55. Minha halaknaküm ve fıha nüıydüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra 56. Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba 57. Kale ec'tena li tuhricena min erdına bi sıhrike ya musa 58. Fe le ne'tiyenneke bi sıhrim mislihı fec'al beynena ve belneke mev'ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva 59. Kale mev'ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran nasü duha 60. Fe tevella fir'avnü fe cemea keydehu sümme eta 61. Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera 62. Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva 63. Kalu in hazani le sahırani yürıdani ey yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül müsla 64. Fe ecmiu keydeküm sümme'tu saffa ve kad eflehal yevme menista'la 65. Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka 66. Kale bel elku fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes'a 67. Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa 68. Kulna la tehaf inneke entel a'la 69. Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta 70. Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa 71. Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr fe le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve le üsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le ta'lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka 72. Kalu len nü'sirake ala ma caena minel beyyinati vellazı fetarana fakdı ma ente kad innema takdıy hazihil hayated dünya 73. İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr vallahü hayruv ve ebka 74. İnnehu mey ye'ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem la yemutü fıha ve la yahya 75. Ve mey ye'tihı mü'minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula 76. Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalyike cezaü men tezekka 77. Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa 78. Fe etbeahüm fir'avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm 79. Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda 80. Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva 81. Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva 82. Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda 83. Ve am a'celek an kavmike ya musa 84. Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda 85. Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba'dike ve edallehümüs samiriyy 86. Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa kale ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va'den hasena e fe tale aleykümül ahdü em eradtüm ey yehılle aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev'ıdı 87. Kalu ma ahlefna mev'ıdeke bi melkina velakinna hummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe kezalike elkas samiriyy 88. Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy 89. E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef'a 90. Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve etıy'u emrı 91. Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa 92. Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu 93. Ella tettebian e fe esayte emri 94. Kale yebneümme la te'huz bi lıhyetı ve la bi ra'si innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem terkub kavlı 95. Kale fe ma hatbüke ya samiriyy 96. Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet lı nefsı 97. Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev'ıdel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezı zalte aleyhi akifale nüharrıkannehu sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa 98. İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu vesia külle şey'in ılma 99. Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra 100. Men a'rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kıyameti vizra 101. Halidıne fıh ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla 102. Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne yevmeizin zürka 103. Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra 104. Nahnü a'lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma 105. Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa 106. Fe yezeruha kaan safsafa 107. La tera fıha ıvecev ve la emta 108. Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa 109. Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine lehür rahmanü ve radıye lehu kavla 110. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bihı ılma 111. Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zulma 112. Ve mey ya'mel mines salihüti ve hüve mü'minün fe la yehafü zulmev ve la hadma 113. Ve kezalike enzelnahü kur'anen arabiyyev ve sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra 114. Fe teallellahül melikül hakk ve la ta'cel bil kur'ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma 115. Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma 116. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs eba 117. Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka 118. İnne leke ella tecua fıha ve la ta'ra 119. Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha 120. Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla 121. Fe ekela minha fe bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava 122. Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda 123. Kelehbita minha cemıam ba'duküm li ba'dın adüvv fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la yedıllü ve la yeşka 124. Ve men a'rada an zikrı fe innel lehu meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a'ma 125. Kale rabbi lime haşertenı a'ma ve kad küntü besıyra 126. Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha ve kezalikel yevme tünsa 127. Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü'mim bi ayati rabbih ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka 128. E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayatil li ülin nüha 129. Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma 130. Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda 131. Ve la temüddenne aynelke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh ve rizku rabbike hayrun ve beka 132. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva 133. Ve kalu lev la ye'tiyna bi ayetim mir rabbih e ve lem te'tihim beyyinetü ma fis suhufil ula 134. Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza 135. Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se ta'lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu