Kur'an-ı Kerim Türkçe Okunuşu

ZARİYAT Suresi Türkçe Okunuşu

kuran-ı kerim türkçe okunuşu

ZARİYAT Suresi Türkçe Okunuşu için sizlere çok rahat kullanabileceğiniz bir içerik hazırladık. Böylece latin harfleriyle yani Türkçe karakterlerle Kur’an-ı Kerim’in Arapça halini çok rahatlıkla okuyabileceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vezzariyati zerva 2. Fel hamilati vıkra 3. Fel cariyati yusra 4. Fel mukassimati emra 5. İnnema tuadune le sadık 6. Ve inned dine le vakı' 7. Ves semai zatil hubuk 8. İnnekum le fi kavlim muhtelif 9. Yu'feku anhu men ufik 10. Kutilel harrasun 11. Ellezine hum fi ğamratin sahun 12. Yes'elune eyyane yevmud din 13. Yevme hum alen nari yuftenun 14. Zuku fitnetekum hazellezi kuntum bihi testa'cilun 15. İnnel muttekıyne fi cennativ ve uyun 16. Ahızıne ma atahum rabbuhum innehum kanu kable zalike muhsinin 17. Kanu kalilem minel leyli ma yehceun 18. Ve bil eshari hum yestağfirun 19. Ve fi emvalihim hakkul lis saili vel mahrum 20. Ve fil erdı ayatul lil mukınin 21. Ve fi enfusikum e fe la tubrırun 22. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun 23. Fe ve rabbis semai vel erdı innehu lehakkum misle ma ennekum tentıkun 24. Hel etake hadisu dayfi ibrahimel mukramin 25. İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale selam kavmum munkerun 26. Ferağa ila ehlihi fe cae bi ıclin semin 27. Fe karrabehu ileyhim kale e la te'kulun 28. Fe evcese minhum hıyfeh kalu la tehaf ve beşşeruhu bi ğulamin alim 29. Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket vecheha ve kalet acuzun akıym 30. Kalu kezaliki kale rabbuk innehu huvel hakimul alim 31. Kale fema hatbukum eyyuhel murselun 32. Kalu inna ursilna ila kavmim mucrimin 33. Li nursile aleyhim hıcaratem min tıyn 34. Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin 35. Fe ahracna men kane fiha minel mu'minin 36. Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel muslimin 37. Ve terakna fiha ayetel lillezine yehafunel azabel elim 38. Ve fi musa iz erselnahu ila fir'avne bi sultanim mubin 39. Fe tevella bi ruknihi ve kale sahırun ev mecnun 40. Fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil yemmi ve huve mulim 41. Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym 42. Ma tezeru min şey'in etet aleyhi illa cealethu kir ramim 43. Ve fi semude iz kıyle lehum temetteu hatta hıyn 44. Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus saıkatu ve hum yenzurun 45. Femestetau min kıyamiv ve ma kanu muntesırın 46. Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu kavmen fasikıyn 47. Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun 48. Vel erda feraşnaha fe nı'mel mahidun 49. Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun 50. Fe firru ilallah inni lekum minhu nezirum mubin 51. Ve la tec'alu meallahi ilahen ahar inni lekum minhu nezirum mubin. 52. Kezalike ma etellezine min kablihim mir rasulin illa kalu sahırun ev mecnun 53. E tevasav bih bel hum kavmun tağun 54. Fe tevelle anhum fe ma ente bi melun 55. Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu'minin 56. Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya'budun 57. Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey yut'ımun 58. İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin 59. Fe inne lellezine zalemu zenubem misle zenubi ashabihim fe la yesta'cilun 60. Fe veylul lillezine keferu miy yevmihimullezi yuadun

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu